פ.ד. פסגות

 

חוקים ועידכונים

מועדי העברת הפקדות מעסיק לקופה        תחולה: 2.1.05
השינוי: קיצור זמן העברת ההפקדה לעמית שכיר ל 5 ימים מיום תשלום שכר או 15 יום מחודש השכר.
משמעות השינוי: הפקדות מעסיקים יש לבצע לכל המאוחר עד ל- 15 לחודש.
הפקדות מאוחרות יותר יובילו לחיוב המעסיק בריבית על החוב.

העברת כספים מקופה לקופה- הקלה בדרישת מכתב שחרור מהמעסיק        תחולה: 5.11.04
השינוי: אין צורך במכתב מעסיק לקופה שאין בה הפקדות שוטפות.
בנוסף: גם לקופה שיש בה הפקדות שוטפות ניתנה הקלה בצורך באישור מעסיק וזאת כאשר:
1.לא נקבע בתקנון הקופה איסור למשוך ללא אישור מעסיק.
2.העמית רשאי למשוך לפי תקנות אלו.
במידה ויש צורך באישור מעסיק ,חייבים לשלוח למעסיק מכתב תוך 3 ימים מקבלת בקשה אם המעסיק אינו מגיב תוך 60 יום ניתן לשחרר את הכספים ללא אישורו.
המשמעות: בעת בקשה להעברת כספים מקופות אחרות אלינו יש לבדוק האם לחשבון הפקדות שוטפות במידה ואין הפקדות שוטפות אין צורך באישור מעסיק.

משיכת כספים- הקלה בדרישת מכתב שחרור מהמעסיק        תחולה: 5.9.04
השינוי: ניתן למשוך כספים מהקופה ללא צורך במכתב שחרור מעסיק במקרים הבאים:

  • במידה ויש לעמית זכאות למשוך כספיו לפי התקנות אין צורך באישור מעסיק לדוגמא:
  • בקרן השתלמות בתום שש שנות חיסכון.
  • בקופת גמל בגיל 60.
משמעות השינוי: הקלה בדרישת מכתב שיחרור ממעסיק.

משיכת כספי עמית שכיר בקופת גמל        תחולה: 5.9.04
השינוי: ניתן למשוך כספים רק בגיל 60 . לגבי כספים שהופקדו לפני 2.1.05 יחולו הכללים הקודמים כגון עזיבת מקום עבודה ואי העסקה במשך חצי שנה.
המשמעות: החסכון יהיה חסכון לגיל פרישה ( להפקדות לאחר 2.1.05).

מועדי משיכת כספים מהקופה        תחולה: 4
השינוי: בקשה למשיכת כספים של בקשה תקינה תבוצע תוך 5 ימי עסקים מיום הגעתה לקופה (בעבר בקשות למשיכה הוגשו עד ל 13 לחודש ושולמו בתחילת החודש העוקב).
המשמעות: קיצור משמעותי במועד תשלום כספים לעמית מושך.

מועדי העברת כספים מקופה לקופה        תחולה: 5.9.04
השינוי: בקשה תקינה להעברת כספים מקופה לקופה תבוצע תוך 7 ימי עסקים מיום הגעתה בקשה תקינה לקופה (בעבר בקשות להעברהה הוגשו עד ל 13 לחודש ושולמו בתחילת החודש העוקב).
המשמעות: הקדמה משמעותית בפרק הזמן בין הגשת בקשה להעברת כספים למועד העברתם בפועל מכחודש בממוצע לשבוע.
בפועל הסעיף ייושם מ2.1.05 המועד בו חלה חובת שיערוך יומי.

העברת כספי עמית עצמאי        תחולה: 5.9.04
השינוי: עמית עצמאי בקופת גמל יוכל לעבור מקופה לקופה אחת לחודש.
משמעות השינוי: עד כה ניתן היה להעביר כספי עמית עצמאי אחת לשנה.

השוואת גיל עמית קשיש לגבר ואישה        תחולה: 5.9.04
השינוי: הוקדמה האפשרות לגבר להצטרף כעמית קשיש לקופה מגיל 60 לגיל 55.

חישוב תשואה יומית וחלוקת רווחים לחשבונות העמיתים        תחולה: 2.1.05
השינוי: החלת חובת חישוב תשואה יומית עד לשעה 09:00 עבור היום שקדם, חלוקת הרווחים לחשבונות העמיתים תיעשה אחת לחודש בדומה לעבר.
המשמעות: העמית מזוכה ברווחי הקופה מיום שלאחר יום ההפקדה ולא בריבית קופה בחודש הפקדה וברווחי קופה כפי שהיה בעבר. מטרת התקנה לאפשר העברת כספים לעמית מושך/מעביר בלוחות הזמנים החדשים ( 5 ימים ו- 7 ימים בהתאמה).

השארת כספי עמית יורש בקופה        תחולה: 5.9.04
השינוי: עמית עצמאי יורש יוכל להשאיר את כספי התגמולים המגיעים לו בקופה בחשבון על שמו אבל ייחשב כעמית חדש מיום פטירת המוריש- כלומר הוותק יהיה לפי יום פטירת המוריש.
המשמעות: הרעת תנאי עמית יורש, בעבר הוותק של חשבון היורש היה על פי וותק החשבון המוריש.

דווחים לעמיתים        תחולה: 5.9.04
השינוי: דוח שנתי לעמית ישלח עד לסוף חודש מרץ במקום עד לסוף חודש פברואר.
נוספה דרישת משלוח דוח לעמית מושך או עמית המעביר קופה.