פ.ד. פסגות

 

תאור הביטוח

פוליסה שנתית לאנשי עסקים המרבים בנסיעות לחו"ל.

קיימים 3 מסלולי שהייה בחו"ל לבחירה:
 -  עד 21 ימי שהייה לנסיעה אחת, ועד ל-100 ימי נסיעה בשנת הביטוח.
 -  עד 31 ימי שהייה לנסיעה אחת, ועד ל-150 ימי נסיעה בשנת הביטוח.
 -  עד 60 ימי שהייה לנסיעה אחת, ללא הגבלת ימים בשנת הביטוח.

* גיל כניסה מקסימאלי: 70

הפוליסה כוללת כיסוי לספורט חורף!

מגוון הרחבות תמורת תשלום פרמיה נוספת:

  • נספח ספורט אתגרי וימי - עד תקרת גבול האחריות בפוליסה
  • נספח הרחבה למכשירים אלקטרוניים - הרחבת כיסוי למכשיר אלקטרוני עד $1,500
  • נספח איתור חיפוש וחילוץ - עד $150,000
  • כיסוי בגין החמרה במחלה קיימת בכפוף לחיתום רפואי ואישור מוקדם של חברת הביטוח
השתתפות עצמית $50 לאירוע אלא אם צוין אחרת.

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות סייגיהן וחריגיהן.
תשלום דמי הביטוח יבוצע בשקלים בהתאם לשער הדולר ביום התשלום.