פ.ד. פסגות

 

עיקרי הכיסויים ותנאי הפוליסה

לחץ לתנאי פוליסת מדיכלל עולמי Executive, במסלול עד 21 ימי שהייה לנסיעה אחת
לחץ לתנאי פוליסת מדיכלל עולמי Executive, במסלול עד 31 ימי שהייה לנסיעה אחת
לחץ לתנאי פוליסת מדיכלל עולמי Executive, במסלול עד 60 ימי שהייה לנסיעה אחת

  עיקרי הכיסויים גבול אחריות מירבי
פרק 1
הוצאות רפואיות ואישפוז
גבול אחריות כולל להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל כולל הטסה רפואית לארץ, הטסה באמבולנס אווירי, העברת גופה $1,250,000 + $500,000 בגין מקרה ביטוח נוסף לאחר מיצוי
המשך טיפול בארץ במקרה של תאונת דרכים ו/או תאונת ספורט (אשפוז) עד 3 חודשים מיום חזרת המבוטח לארץ כלול בגבול אחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל
המשך טיפול בארץ - במקרה של תאונת דרכים ו/או ספורט (אמבולטורי) עד 3 חודשים מיום חזרת המבוטח לארץ - $5,000 וכלול בגבול אחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל
המשך טיפול בארץ בגין מחלות גאוגרפיות עד 3 חודשים מיום חזרת המבוטח לארץ – $2,000 וכלול בגבול אחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל
אשפוז עקב הריון שהתגלה לראשונה בחו"ל $10,000 וכלול בגבול אחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל
הוצאות רפואיות עקב הריון שהתגלה לראשונה בחו"ל $1,000 וכלול בגבול אחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל
ספורט חורף כלול בגבול אחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל
פיצוי בגין שהייה בבי"ח בחו"ל $400 - $20 ליום ולא יותר מ 20- יום
טיסת חירום לבן משפחה קרוב $2,000 וכלול בגבול אחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל
שהיית בן משפחה קרוב $1,200 וכלול בגבול אחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל
טיפול חירום בשיניים במקרה תאונה $1,200 וכלול בגבול אחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל
טיפול חירום בשיניים במקרה אחר $600 וכלול בגבול אחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל
פרק 2 תאונות אישיות (מוות או נכות צמיתה) $10,000
פרק 3 מטען אישי $2,000
פרק 4 צד שלישי $150,000
פרק 5 הפסד פיקדון עקב ביטול נסיעה $7,000
פרק 6 החזר הוצאות נסיעה $7,000
הוצאות מילוט מארץ בה מתקיימות פרעות למדינה סמוכה $1,500
פרק 7 איחור בנסיעה $750
פרק 8 שכר לימוד / שכר דירה $1,000
פרק 9 החזר הוצאות במקרה של פריצה לבית בישראל $1,500
נספחים והרחבות
שניתן לרכוש
תמורת פרמיה נוספת
נספח ספורט אתגרי עד לגבול אחריות להוצאות אשפוז ורפואיות בחו"ל
נספח איתור חיפוש וחילוץ $150,000
נספח מוצרים אלקטרונים $1,500
נספח הרחבה למחלות $250,000
נספח הרחבה להיריון עד השבוע ה 26- (כולל) 50,000 בגין הוצאות לידה ו- 20,000 $ בגין הוצאות טיפול בפג
מהשבוע ה 27 עד לשבוע ה 32 (כולל) עד $55,000