פ.ד. פסגות

תוכניות ביטוח סיעודי

 

נוהל הגשת תביעה

החומר הרפואי מועבר לבדיקת רופא חברת הביטוח, ויש צורך בבדיקות לא מעטות לפני אישור התביעה, ולכן ככל שהמסמכים הרלוונטיים יועברו אלינו מהר, כן גם נוכל לסיים את הבדיקה.

המסמכים הנדרשים:

  • טופס ויתור סודיות בחתימת המבוטח התובע. (במידה ואינו כשיר לחתום, יש להחתים חתימת אצבע, פלוס חתימת רופא עד, אם קיים אפוטרופוס, יש לצרף צו אפוטרופסות.
  • הערכה תפקודית
  • מסמכים רפואיים לרבות טפסי שחרור מביה"ח המצביעים על הבעיה הרפואית

כל האמור לעיל נכתב בתמצית במטרה להקל בהליך הגשת התביעה.
המסמכים המפורטים לעיל, אינם מהווים רשימה מלאה הכוללת את כל הנדרש על ידי החברה בעת בירור התביעה, ואין בהם בכדי לפגוע בזכות החברה לקבלת כל המסמכים הדרושים לבירור חבותה על פי הפוליסה, ו/או לגרוע מהנוסח המלא והמדויק של הפוליסה.
למען הסר ספק, כל האמור לעיל הינו בכפוף לתנאי הפוליסה שברשותך.