פ.ד. פסגות

תוכניות ביטוח סיעודי

 

חוק הסיעוד בהתאם למשרד הבריאות

זכויות חולה סיעודי – לפי חוק בריאות ממלכתי

לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד 1994 , ניתנים לתושבי ישראל שירותי אשפוז סיעודי הכוללים :
(א) אשפוז חולים סיעודיים גריאטריים;
(ב) אשפוז תשושי נפש ;
(ג) אשפוז נכים סיעודיים צעירים ;

אשפוז זה הינו באחריות המדינה ובמוסדות מורשים מטעמה בלבד, בכפוף לנהלי משרד הבריאות ולתור ההמתנה הקיים. 

חשוב להבין כי האחריות על הטיפול בחולה הסיעודי מוטלת חוקית על בני משפחתו של החולה ולכן במקרה של אשפוז חולה סיעודי במוסד מטעמה של המדינה מחויבים המאושפז, בת זוגו וילדיו הבגירים במימון האשפוז, עפ"י רמת הכנסתם.

חוזר מנכ"ל משרד הבריאות ממאי 2005 - "מימון האשפוז הסיעודי הכרוני על-ידי המתאשפז/ת, בן/בת הזוג, ובנים/בנות של המתאשפז" קובע כי השתתפות
המאושפז ומשפחתו תהיה החל מ- 32% משיעור קצבת זקנה לזוג ועד למחיר יום אשפוז באותו מוסד, בהתאם ליכולת הכספית של המתאשפז, בן/בת זוגו וילדיו הבגירים.

לפיכך, משרד הבריאות יממן בפועל מתקציבו רק את ההפרש בין השתתפות המאושפז ומשפחתו לבין עלות האשפוז בפועל. משרד הבריאות זכאי להפעיל אמצעי אכיפה לגביית התשלומים שאדם חייב בהם לעניין זה, הואיל וחוב בגין אשפוז בבית חולים ממשלתי או בבית חולים אחר שהמדינה ערבה לדמי האשפוז בו – דינו כדין חוב מס.

בחישוב היכולת הכספית של המאושפז ומשפחתו יובאו בחשבון ההכנסות השוטפות של המתאשפז/ת ושל בן/בת זוגו, כולל קצבאות מל"ל, נכסים כספיים ונכסי מקרקעין של המתאשפז ושל בן/בת זוגו והכנסות שוטפות של בנים/בנות בגירים של המתאשפז.

"הכנסות שוטפות" כמשמעותן בנוהל זה כוללות כל הכנסה של אדם, מכל מקור שהוא, המשתלמת לו באורח קבוע או באופן חד פעמי, כגון: קצבאות ביטוח לאומי או אחרות, משכורת, פנסיה, שכ"ד מנכסים מושכרים, רנטות, תגמולי ביטוח למעט ביטוח סיעודי, פיצויים, גמלאות שונות, וכיוצא באלה.

לגבי כל בן/בת מתחייב יערך חישוב נפרד, לפי גודל משפחתו, הכנסותיו והוצאותיו.