פ.ד. פסגות

תוכניות ביטוח בריאות

 

בריאות מורחבת בפסגות

פ.ד.פסגות בע"מ מציעה מגוון רחב של תוכניות ביטוח בריאות של חברות הביטוח המובילות בתחום ובהן "מגדל","כלל בריאות", "הראל" ו"פניקס".

 תוכניות הבריאות מתחלקות לשלושה סוגים עיקריים:

1. תוכניות בסיסיות הכוללות כיסוי להוצאות השתלות + תרופות שמחוץ לסל הבריאות.

2. פוליסה בהן המרכיב הבסיסי הוא כיסוי הוצאות ניתוחים שמעל ההוצאות המכוסות ע"י הביטוח המשלים אשר אליו מצורפים כיסויים נלווים כמו השתלות,תרופות מחוץ לסל, טיפולים מחליפי ניתוח, ייעוצים, בדיקות ועוד.

3. פוליסה בהן המרכיב הבסיסי הוא כיסוי הוצאות ניתוחים "מהשקל הראשון"  אליו מצורפים כיסויים נלווים כמו השתלות,תרופות מחוץ לסל, טיפולים מחליפי ניתוח,ייעוצים, בדיקות ועוד.

 להלן תמצית פרקי הכיסוי העיקריים בפוליסות ביטוח בריאות.

 ניתוחים בארץ ובחו"ל – כיסוי מהשקל הראשון

*   בחירת רופא מנתח, בי"ח ומועד הניתוח.

*   כיסוי לניתוחים, בארץ ובחו"ל, כולל הוצאות נלוות.

*   התייעצויות לפני ניתוח עם הרופא המנתח או רופא מומחה אחר בתחום הרלוונטי.

*   גמלת החלמה לאחר ניתוחים מורכבים.

 פיצוי מיוחד

*   במידה והניתוח בוצע בבי"ח ציבורי וללא השתתפות המבטח בהוצאותיו, זכאי המבוטח לפיצוי מיוחד כמפורט בתנאי הפוליסה הספציפית (לדוגמא: לפי סוג הניתוח או מספר ימי האשפוז).

*   ביצוע ניתוח בבי"ח פרטי –במידה וקופ"ח כיסתה את כל או חלק מהוצאות הניתוח בבי"ח פרטי, זכאי המבוטח לפיצוי מיוחד בגין ההוצאות שנחסכו לחברת הביטוח.

*   רוב הפוליסות מסוג זה כוללות פיצוי חד פעמי בגין הידבקות במחלת האיידס או בצהבת מסוג B כתוצאה מעירוי דם ומוצריו אשר ניתנו למבוטח במהלך ניתוח שבוצע בארץ.

השתלות

מסלול שיפוי

• השתלה אצל נותני שירות בהסכם-שיפוי מלא.

• השתלה שלא אצל נותני שירות בהסכם אך ביצועה תואם ואושר מראש ע"י המבטח- שיפוי עד הסכום   שניתן לנותני שירות בהסכם.

מסלול פיצוי

פיצוי חד פעמי ומוסכם מראש להשתלה בחו"ל.

הכיסוי להשתלות כולל אצל רוב חברות הביטוח, פיצוי מיוחד שישולם לאחר השתלה בארץ או בחו"ל, בסוגים מסוימים של השתלות.

טיפולים מיוחדים בחו"ל

כיסוי הוצאות טיפולים מיוחדים בחו"ל. סכום הביטוח ברוב החברות הוא כ-100,000 $.

 ביטוח תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות

סכום הביטוח המירבי נע בין 1,000,000 ₪ ל-12,000,000 ₪ למשך תקופת הביטוח, על פי חברת הביטוח והכיסוי הספציפי.

המתכונות החדשות יותר של הכיסוי כוללות כיסוי לתרופות OFF LABEL לכל מחלה *, כיסוי לתרופות לטיפול במחלות נדירות  (תרופות יתום) וכיסוי לתרופות אשר כלולות בסל הבריאות אך לא להתוויה הנדרשת (מאושרות לטיפול במחלה אחת אך לא מאושרות למחלה אחרת).

ברוב המתכונות החדשות הא הכיסוי תקף גם במקרים שלו תאונה (תאונת דרכים או עבודה), כתוצאה מטרור ובעת אשפוז במוסד סיעודי.

על המבוטח חלה השתתפות עצמית על פי תנאי הפוליסה  (בחלק מהחברות בוטלה ההשתתפות העצמית לתרופות מסוגים שונים, כמפורט בתנאי התוכנית הספציפית

התייעצות ובדיקות

התייעצות רפואית עם רופא מומחה, בדיקות אבחנתיות, בדיקות הריון ועוד.

טיפולים מחליפי ניתוח

שיפוי כספי (עד לתקרה נקובה, כ- 150,000 ₪  ברוב החברות) עבור טיפולים מחליפי ניתוח אשר תוצאתם דומה לזו של ניתוח.

 נספח I.V.F ובדיקות

טיפולי הפריה חוץ גופית- שיפוי עד 75% מההוצאות, עד תקרה, לכל טיפול ועד 2 ילדים.

על שני בני הזוג להיות מבוטחים בכיסוי זה.

בדיקה תקופתית- אחת ל- 5 שנים מתאריך תחילת הביטוח.

כתבי שירות

• שירות "ביקור רופא" 24 שעות ביממה, כולל שבתות וחגים.

• שירות "מעבדה עד הבית"

• חוות דעת שנייה מחו"ל + סיוע ואיתור רופא מומחה בארץ ובחו"ל.

• ייעוץ טלפוני בין המבוטח למוקד מאויש באחיות, שירות פסיכולוגי.