פ.ד. פסגות

תוכניות ביטוח בריאות

 

ביטוח משלים של קופות החולים

קופת חולים רשאית להציע לחבריה ביטוח משלים הכולל שירותים רפואיים שאינם כלולים בסל הבסיסי. כל אחד זכאי להצטרף מרצונו ל"ביטוח משלים" בקופה שבה הוא חבר תמורת תשלום. התשלום יהיה זהה לכל החברים באותה תוכנית, להוציא ביטוח משלים לשירותים סיעודיים, בו התשלום נקבע בהתחשב בגיל החבר ובמועד הצטרפותו. תכניות הביטוח המשלים יקבעו על ידי הקופות והן יכולות לכלול שירותים נלווים לאשפוז לרבות, תנאי לינה, מזון ואבזרי נוחות, פרקי זמן המתנה קצרים הכלולים בסל השירותים הבסיסי לשירות רפואי באשפוז, ובלבד שהשירות ניתן במוסד רפואי שאינו ציבורי.

קופת חולים אינה רשאית לכלול בביטוח המשלים בחירה של רופא בקהילה וחידושים טכנולוגים, לרבות תרופתיים.

תשלום דמי ביטוח הבריאות:
דמי ביטוח הבריאות ייגבו ע"י הביטוח הלאומי ולא ע"י הקופות, אולם התשלום עבור "ביטוח משלים" יעשה ישירות לקופה.
ההכנסה המינמלית לגביית דמי הביטוח לשכיר ולעצמאי היא רבע מן השכר הממוצע. מי שאינו עובד ישלם כמו מי שיש לו הכנסה מינימלית. ההכנסה המקסימלית לגביית דמי ביטוח לשכיר ולעצמאי היא ארבע פעמים השכר הממוצע.
מי שעובד ומקבל גמלה מהביטוח הלאומי, או תגמול ממשרד הביטחון או ממשרד האוצר, ישלם דמי ביטוח בריאות רק על הכנסותיו מעבודה. הגמלה או התגמול יהיו פטורים מתשלום.
מקבלי קצבאות זקנה ושארים ישלמו דמי ביטוח בריאות בסכומים קבועים שינוכו מן הקצבה על ידי הביטוח הלאומי. כל הכנסה אחרת פטורה מתשלום.

תשלום דמי ביטוח הבריאות הוא תשלום חובה. דמי ביטוח הבריאות ייגבו ע"י המוסד לביטוח לאומי באותה דרך שגובים את דמי הביטוח הלאומי. מי שמפגר בתשלום יוטלו עליו קנסות והצמדה, בדומה לקנסות ולהצמדה על מי שמפגר בתשלום דמי ביטוח לאומי.

שיעורי דמי ביטוח בריאות
הסכומים מחושבים על בסיס השכר הממוצע במשק.

שכיר
רגיל 3.1% מחלק המשכורת שעד מחצית השכר הממוצע ו 4.8% מיתרת המשכורת (עד לתקרת מקסימום שהיא 4 פעמים השכר הממוצע).
עובד משק בית 1% משכרו (באמצעות המעסיק)
מקבל פנסיה מוקדמת 4.8% ממחצית הפנסיה אם הוא עובד ישלם גם על הכנסתו כשכיר או כעצמאי
מי שנמצא בחופה ללא תשלום בחודשיים הראשונים - 3.1% מרבע השכר הממוצע בתום החודשיים 4.8% מההכנסה

דמי הביטוח ינוכו מהמשכורת על ידי המעביד. בני זוג ששניהם שכירים חייבים בתשלום בנפרד.

עצמאי
רגיל 3.1% מחלק ההכנסה שעד מחצית השכר הממוצע ו - 4.8% מיתרת ההכנסה (עד לתקרת מקסימום שהיא 4 פעמים השכר הממוצע).
עצמאי שהוא גם שכיר כנ"ל על כל אחת מהכנסותיו (בסה"כ לא יותר מהמקסימום)
עצמאי המקבל פנסיה מוקדמת כנ"ל + 4.8% ממחצית הפנסיה (בסה"כ לא יותר מהמקסימום)