פ.ד. פסגות

תוכניות ביטוח בריאות

 

שלושת רבדי ביטוח הבריאות

הרובד הראשון - סל הבריאות הציבורי
עד לכניסת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 1995 המצב היה כדלהלן:

 • שירותים רפואיים ניתנו על ידי 4 קופות חולים.
 • הצטרפות לקופות הייתה וולונטרית, רמת שירותים לא אחידה.
 • מצבן הכלכלי של הקופות לא היה זהה.
 • ביטוחי בריאות היו יקרים ומיועדים לעשירונים העליונים.

הרובד השני - שירותי בריאות נוספים (שב"ן)

 • קופת חולים רשאית להציע לחבריה תכנית לשירותי בריאות נוספים שאינם כלולים בסל השירותים בין בעצמה ובין באמצעות חברת בת בשליטה מלאה.
 • השירותים יינתנו רק במסגרת המקורות הכספיים שנגבו לעניין זה מהעמיתים שהצטרפו לתוכנית.
 • הקופה רשאית לשנות, מעת לעת, את זכויות העמיתים בתוכנית ואת תשלומי העמיתים.
 • התוכנית תהיה למתן שירותים בפועל בלבד, בידי הקופה או באישורה, למעט שירותי סיעוד, ולא תכלול מתן פיצוי כספי לעמית כתחליף לשירות אלא רק שיפוי בגין שרות שבוצע בפועל.
 • קופת חולים תצרף לתוכנית כל חבר, ללא קשר למצבו הבריאותי, למעט תקופת אכשרה.
 • מחיר התוכנית יהיה אחיד לכל העמיתים בה .
 • סמכויות הפיקוח והבקרה יחולו על הקופה גם לעניין מתן שירותי הביטוח הנוספים.
 • תכנית שב"ן מתנהלת כמשק כספי נפרד, נקבעת בתקנון של קופת החולים הנתון לשינוי על ידי קופת החולים עצמה בהתאם לתקציבה.
 • התקנון משתנה בממוצע כל ½ שנה לרעת המבוטח עקב שחיקה בסל הבריאות.

דוגמאות מתוך תקנוני שב"ן - תנאים כלליים לקבלת שירותים רפואיים:

 • טיפול רפואי שלא באמצעות קופ"ח ותשלום החזרים מותנים תמיד באישור הקופה מראש.
 • קופ"ח תיתן תשובתה תוך זמן סביר ובכל מקרה לא יאוחר מ-60 יום מיום קבלת תביעת העמית.
 • מסגרת השירות הינה לשנת זכאות אחת ואינה ניתנת לצבירה לפיכך אין חבות כי תימשך בעתיד. זכויות העמית במועד ההצטרפות אינן קבועות ועלולות להשתנות בעתיד לגבי כל העמיתים.
 • שיבוב וקיזוז מול מבטחים אחרים (לרבות חברות ביטוח) וכל צד ג' אחר.
 • שינויים בתקנון מבצעים מדי פעם ע"י דירקטוריון קופ"ח ובכפוף לאישור שר הבריאות.
 • תקופת אכשרה - תקופות שונות לזכויות עמית שונות:
  • בחירת מנתח ואשפוז בבי"ח פרטי - 12 חודשים
  • ניתוחים בחו"ל - 24 חודש.
  • אספקת תרופות - 24 חודש.
  • רפואה משלימה - 18 חודש.
  • תקופות אכשרה מינימליות 0-3 חודשים: חיסונים, דמי הבראה, שיקום לב, קרדיוביפר.

החסרונות העיקריים הקיימים בביטוחים המשלימים כיום:

 • הגמשת סדרי הפנייה.
 • שיפוי קבוע ללא התניה.
 • חופש בחירה בין ספקי השירות.
 • מתן תרופות שאינן בסל.
 • כיסוי עלויות טכנולוגיות מחוץ לסל.
 • איזון אקטוארי.
 • בטחון אישי ללקוח, שלא יפגע במעבר בין הקופות.
 • בטחון אישי ללקוח, שלא יפגע במקרה שינוי תקנון.

הרובד השלישי - ביטוח רפואי פרטי

ביטוח המאופיין באיכות וזמינות, מאפשר שליטה בתהליך ויכולת בחירה הן ברופא המנתח/המטפל הן בבית החולים והן במועד הטיפול.


יתרונות ביטוח בריאות פרטי

 • חוזה ביטוח (בביטוח פרטי) לעומת תקנון (בשב"ן).
 • מודולריות - גמישות במבנה המוצר הביטוחי והתאמה מרבית לצורך וליכולת הכלכלית של המבוטח (לעומת הביטוחים של קופ"ח המציעה סל אחיד ובמחיר אחיד לכל מצטרף).
 • אין התניות - הפוליסה הפרטית מעניקה פיצוי/שיפוי "מהשקל הראשון" ללא תלות בניצול הזכאות עפ"י חוק הבריאות (רובד הראשון).
 • תקופת אכשרה - ביטוח פרטי - לרוב 3 חודשים, שב"ן - בין 3 חודשים ל-24 חודש.
 • תחומי כיסוי רחבים - הביטוח הפרטי מציע תחומי כיסוי שאינם כלולים בסל הבסיסי ואינם מכוסים בשב"ן - השתלות, ניתוחים בחו"ל סיעוד.
 • יכולת בחירה מלאה - הביטוח הפרטי מאפשר שליטה מלאה בתהליך ומבטיח יכולת בחירה במנתח/מרדים, מקום ומועד הטיפול הרפואי.