פ.ד. פסגות

 

קופת גמל מרכזית לדמי מחלה

 1. תיקון תקנה 1 - הגדרות
  נוספה הגדרת קופת גמל מרכזית ולפיה קופת גמל מרכזית הנה גם קופת גמל לדמי מחלה.
  כמו-כן, נוספה הגדרה ספציפית לקופת גמל לדמי מחלה, כדלקמן:

  "קופת גמל לדמי מחלה - קופה שהעמיתים בה הם מעבידים, ואשר נועדה לתשלום דמי מחלה בהתאם להוראות זכאות לדמי מחלה;"

  הוראות הזכאות לדמי מחלה הנם כל אחד מהבאים:
  1.1 חוק דמי מחלה, התשל"ו - 1976.
  1.2 חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג - 1993.
  1.3 חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד - 1994.
  1.4 חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן-זוג), התשנ"ח - 1998.
  1.5 חוק דמי מחלה (היעדרות עקב היריון ולידה של בת-זוג), התש"ס - 2000.
  1.6 הוראות בעניין זכאות לדמי מחלה בהסכם קיבוצי החל על עובדי העמית (המעביד).

 2. הוספת תקנה 19(א)(4) - קביעת שיעורי ההפקדה של המעביד
  הפקדת המעביד תהא בהתאם למחויבותו לעובדיו לפי הוראות הזכאות לדמי מחלה בשנה שקדמה לשנה בה הופקדו סכומים בקופה, אך לא יותר מן הנמוך מבין שני הסכומים הבאים:
  2.1 סכום שהנו 2.5% מכלל המשכורות ששולמו לעובדים בשנה הקודמת.
  2.2 סכום המהווה את ההפרש בין 7.5% מכלל המשכורות ששולמו לעובדים בשנה הקודמת (להלן - "תקרת הצבירה"), לבין יתרת הסכומים הצבורים לזכות המעביד בקופה.
  (ראה/י דוגמא בנספח א')

 3. הוספת תקנה 33א(4א) - העברת כספים בין קופות גמל לדמי מחלה
  ניתן להעביר כספים שנצברו בקופת גמל לדמי מחלה אחת לקופת גמל לדמי מחלה אחרת, הואיל ושתי הקופות נועדו לאותה המטרה. העברה כאמור תהא בהתאם לאמור בסעיפים 3.2 ו- 8, לפי העניין, במכתבו של מר אוסקר אבורזק מיום 4 בפברואר 2002 לפקידי השומה, והעוסק בהעברת כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת, בין על-ידי אותו המעביד ובין העברה בין מעבידים שונים.

 4. הוספת תקנה 39א לתקנות - תשלום למעביד מקופת גמל לדמי מחלה
  • 4.1 תקנה 39א(א) לתקנות - קופת גמל לדמי מחלה תשלם למעביד סכומים לכיסוי ההוצאות ששילם לעובדו בעד תקופת מחלה כהגדרתה בהוראות הזכאות לדמי מחלה, ובלבד שסכומים אלה ששולמו לעובד הגיעו לו בשל ימי מחלה בשנה שבה המעביד היה עמית בקופה כאמור.
   לצורך התשלום הוכן טופס תביעה מיוחד שעל הקופה לקבל ממעביד הדורש סכומים לכיסוי הוצאות ששולמו לעובדיו בעד תקופת המחלה. ללא הצגת הטופס הקופה אינה רשאית לשלם למעביד את הסכומים האמורים (טופס התביעה - ראה/י נספח ב').
  • 4.2 קנה 39א(ב) לתקנות - על מעביד שהנו עמית בקופה להגיש לקופה עד ליום 1 באוקטובר של כל שנה אישור של רואה חשבון בדבר סך כל המשכורות הזכאיות לדמי מחלה ששולמו בשנה שקדמה לשנת הדיווח. כמו-כן, על רואה החשבון לאשר כי המעביד אינו עמית בקופת גמל לדמי מחלה נוספת אחרת.
   לצורך כך, הוכן טופס מיוחד שעל הקופה לקבל מהמעביד עד ליום 1 באוקטובר של כל שנה בגין השנה הקודמת (הטופס - ראה/י נספח ג').
   מן הראוי לציין כי על תשלומים כאמור יחולו הוראות סעיף 3(ד) לפקודה, ובהתאם לתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל), התשמ"ב - 1981, חלה חובת ניכוי מס במקור מתשלומים אלה בשיעור של 40%.
  • 4.3 קנה 39א(ג) לתקנות - החל מיום 1 בינואר של כל שנה לא תקבל קופת גמל לדמי מחלה ממעביד הפקדות נוספות עד שיוגשו לה האישורים כאמור בתקנה 39א(ב) לתקנות בצירוף אסמכתא על משלוח עותק האישורים לנציב.
   • 4.3.1 קנה 39א(ג)(1) לתקנות - אם המעביד לא הגיש אישורים כאמור בתקנה 39א(ב) לתקנות בצירוף אסמכתא על משלוח עותק האישורים לנציב עד ליום 1 באוקטובר של אותה שנה, המעביד לא יהא רשאי להפקיד סכומים נוספים בקופה באותה שנה.
   • 4.3.2 קנה 39א(ג)(2) לתקנות - אם המעביד לא הגיש אישורים כאמור בתקנה 39א(ב) לתקנות בצירוף אסמכתא על משלוח עותק האישורים לנציב עד לתום אותה שנה, המעביד לא יהא רשאי להפקיד סכומים נוספים בקופה בשנה שלאחריה.
  • 4.4 קנה 39א(ד) לתקנות - אם עד ליום בו המעביד הגיש את האישורים כאמור בתקנה 39א(ב) לתקנות או בכל יום אחר בו הפקיד סכומים בקופה עלה הסכום שנצבר לזכות המעביד בקופה על תקרת הצבירה ביותר מ- 10%, תחזיר הקופה לעמית את ההפרש שבין הסכום שנצבר לזכותו כאמור לבין תקרת הצבירה (להלן - "הצבירה העודפת").
  • 4.5 קנה 39א(ה) לתקנות - על הקופה להחזיר למעביד את הצבירה העודפת תוך 30 ימים מיום הגשת האישורים כאמור בתקנה 39א(ב) לתקנות או מיום הפקדת הסכומים בקופה, לפי העניין. אם הקופה לא החזירה למעביד את הצבירה העודפת או שהוא סירב לקבלה, חל איסור מוחלט על הקופה לקבל הפקדות נוספות מהמעביד.
  • 4.6 תקנה 39א(ו) לתקנות - הסכום שיוחזר למעביד יופחת תחילה מן הסכומים שהוא הפקיד בקופה באותה שנה, ואילו היתרה תוחזר לו מסכומים שנצברו לזכותו מלפני אותה שנה.
  • 4.7 תקנה 39א(ז) לתקנות - הקופה תחזיר למעביד את כל יתרת הסכום שנצבר לזכותו עד לסוף שנת המס שבה על-פי אישור רואה חשבון כאמור בתקנה 39א(ב) לתקנות אין המעביד מעסיק עוד עובדים הזכאים לדמי מחלה.

 5. הוספת תקנה 40 - איסור תשלום למעביד מקופת גמל לדמי מחלה
  קופת גמל לדמי מחלה לא תשלם ולא תחזיר למעביד, בין במישרין ובין בעקיפין, סכום כלשהו מכספיה, למעט החזרת כספים לפי תקנה 39א כאמור בסעיף 4 לעיל, או אם פורקה הקופה.

 6. הוספת תקנה 40א - העברת סכומים שנצברו בקופת גמל לדמי מחלה
  אם עובד פרש ממעביד שהוא עמית בקופת גמל לדמי מחלה והחל לעבוד אצל מעביד חדש שגם הוא עמית בקופת גמל לדמי מחלה, תעביר קופת הגמל לדמי מחלה של המעביד הראשון לחשבון המעביד החדש בקופת גמל לדמי מחלה סכומים הקבועים בהסכם העבודה הקיבוצי החל על העובד ובהתאם לכללים שבהסכם העבודה האמור.

לראש הדף