פ.ד. פסגות

 

מוות מתאונה

 ביטוח על פיו ישולם סכום הביטוח במקרה מוות שסיבתו הבלעדית תאונה בלתי צפויה.

ביטוח זה הוא נספח שניתן להוסיפו בפוליסת ביטוח חיים לביטוח החיים הרגיל.