פ.ד. פסגות

 

ריסק - ביטוח חיים

ביטוח המבטיח תשלום סכום פיצוי חד פעמי במקרה מותו של המבוטח במהלך תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה, בכפוף לתנאי הפוליסה.