פ.ד. פסגות

 

קביעת סכומי ביטוח למקרה מוות

עובדים רבים המבוטחים במסגרת מקום העבודה בתוכנית פנסיונית, מתלבטים לא אחת מהו סכום הביטוח למקרה מוות אותו עליהם לרכוש במסגרת התוכנית ( בקרן הפנסיה ו/או בפוליסת הקצבה), על מנת להבטיח הגנה נאותה למשפחתם, במקרה חס וחלילה של פטירה.

התלבטות זו נובעת מהעובדה כי מחד, העלות החודשית של הביטוח למקרה מוות משולמת ברוב המקרים מתוך כספי התגמולים ומשפיעה לפיכך על גובה החיסכון לגיל פרישה, ומאידך, רכישת סכומי ביטוח נמוכים מהנדרש, עלולה להעמיד את משפחת העובד בפני שוקת שבורה, במקרה פטירה חס וחלילה.

על מנת לתת מענה לשני נושאים אלה במקביל, נתגבשו לאורך השנים בשוק הפנסיוני, קווים מנחים לקביעת סכום הביטוח למקרה מוות המתבססים על נתונים סטטיסטיים ועל הניסיון המצטבר לאורך עשרות בשנים. מאמר זה מיועד לפרט את הכללים הנהוגים והקווים המנחים, במטרה לסייע לך לקבוע מהו סכום הביטוח למקרה מוות אותו עליך לרכוש, כדי להבטיח את עתיד משפחתך תוך פגיעה נמוכה ככל האפשר בצבירת החיסכון בפוליסה.
קרן הפנסיה ופוליסת הקצבה הם מוצרים שונים ולפיכך נפרט נושא זה לכל אחד ממוצרים אלה, בנפרד.

א. קרן פנסיה
כל תוכנית פנסיה מקיפה כוללת כיסוי למקרה מוות. הכיסוי מבטיח כי במקרה מוות תשולם למשפחת המבוטח פנסיית שארים חודשית. (רווקים פטורים מרכישת פנסיית שארים).
המבוטח יכול לבחור בין מספר מסלולים אפשריים של רכישת פנסיית שארים ,החל ממסלולים בהם פנסיית השארים היא מינימלית ועד למסלולים בהם פנסיית השארים היא מקסימלית.
מסלול בו פנסיית השארים היא מקסימלית, מבטיח כי פנסיית השארים אשר תשולם למשפחת עמית בקרן שנפטר והותיר אחריו בת זוג ושני ילדים מתחת לגיל 21, תהייה בגובה של 100% מהשכר בגינו בוצעו תשלומים שוטפים לקרן הפנסיה.

אופן תשלום סכום הביטוח למקרה מוות, פנסיה חודשית אשר תשולם למשפחה, מתאים לצרכיה של משפחה ממוצעת ועלות מרכיב הביטוח למקרה מוות זולה יחסית, כלומר הפגיעה בצבירת החיסכון מינימלית.
לדוגמא, מבוטח אשר יצטרף לקרן פנסיה בגיל 30, שכרו המבוטח בקרן 7,000 ₪ ויבחר במסלול המבטיח פנסיית שארים מקסימלית ( 7,000 ₪ לחודש לבת הזוג ושני ילדים ) יהיה זכאי בגיל 67 לפנסיית זקנה חודשית של 5,320 ₪, לעומת קצבת זקנה חודשית של 5,687 ₪ לה יהיה זכאי אם יבחר במסלול של פנסיית שארים מינימלית ( 2,000 ₪ לחודש). מכאן כי הפער בקצבת הזקנה הוא פחות מ-7 אחוז בעוד הכיסוי למקרה מוות כפול פי 3.5.
מכיוון וניתן לשנות את מסלול קרן הפנסיה לאחר שהילדים הגיעו לגיל 21 והצורך הביטוחי נמוך יותר, למסלול עם חיסכון גבוה יותר, ניתן יהיה להקטין את הפער בפנסיית הזקנה עוד יותר. (הנתונים על פי קרן הפנסיה מיטבית-עתודות של כלל פנסיה -דמי ניהול על פי התקנון).
לאור נתונים אלה, ההמלצה הגורפת למבוטח שנתוני התא המשפחתי שלו דומים, היא לבחור במסלול המבטיח פנסיית שארים מקסימלית.

ב. פוליסת ביטוח- פוליסת ביטוח למטרת קצבה ( " ביטוח מנהלים" בשמה הנפוץ ) מאפשרת רכישת סכום ביטוח למקרה מוות אשר ישולם במקרה מות המבוטח חס וחלילה, בסכום חד פעמי.
הפוליסה מאפשרת לרכוש סכום ביטוח קבוע למקרה מוות המביא בחשבון את החיסכון הצבור בפוליסה ומקטין בצורה הדרגתית וקבועה את סכום הביטוח הנרכש למקרה מוות.
לדוגמא, אם יבחר המבוטח לרכוש סכום ביטוח קבוע למקרה מוות ( כולל צבירה ) של 500,000 ₪, יירכש עבורו מדי חודש ביטוח למקרה מוות, בסכום המבטא את הפער בין צבירת החיסכון הקיימת בפוליסה לסכום שנקבע.
אם החיסכון הצבור בפוליסה הוא 100,000 ₪, סכום הביטוח שיירכש הוא 400,000 ₪ וכן הלאה. כאשר צבירת החיסכון תגיע לסכום שנקבע תיפסק לחלוטין רכישת ביטוח למקרה מוות וכל התשלומים שייקלטו בפוליסה מאותה עת יועברו למרכיב החיסכון.
עלות הביטוח למקרה מוות, כמו בקרן הפנסיה, משתנה על פי גיל ומשמעות מבנה כזה של הפוליסה היא שככל שהגיל עולה ותעריף הביטוח מתייקר, סכום הביטוח הנרכש נמוך יותר, עד לאיפוסו.

סולם סכומי הביטוח אותם יש לרכוש במסגרת הפוליסה אשר נתגבש לאורך השנים ממליץ כי סכום הביטוח למקרה מוות של מבוטח נשוי יהיה בגובה של 60 עד 80 משכורות ( משמע, אם השכר המבוטח בפוליסה הוא 10,000 ₪ ההמלצה היא לרכוש סכום ביטוח קבוע למוות של 600,000 עד 800,000 ₪ ) וכי בגין כל ילד ( עד גיל 21 או עד גיל מאוחר יותר, לפי בחירת המבוטח ), יוגדל סכום הביטוח בשיעור של 8-10 משכורות.
על פי סולם זה ינוע לפיכך סכום הביטוח המומלץ למבוטח זה ,ולו בת זוג ושני ילדים צעירים,. בין 760,000 ל- 1,000,000 ₪.
הסכום המדויק ייקבע על פי צרכיו ומצבו הספציפי של המבוטח, תוך שמובאים בחשבון פרמטרים
נוספים כמו שכרה של בת הזוג, נכסים מניבים של המשפחה, חסכונות קיימים אשר ניתן יהיה ממשם במקרה חס וחלילה של מוות ועוד.

הפוליסה מאפשרת התאמה פרטנית לצורכי המבוטח ( אין רצפת מינימום או תקרת מקסימום, כמו בקרן הפנסיה ) וניתן להתאים מעת לעת את סכומי הביטוח לצרכים המשתנים ולמצב העדכני של חסכונות ונכסים אחרים של המשפחה.

חשוב להדגיש כי אופטימיזציה מאקסימלית של התוכנית הפנסיונית ושל חלוקת השכר בין קרן הפנסיה לפוליסת הקצבה מחייבת בקרה ומעקב שוטפים על ידי מנהל התוכנית הפנסיונית.
פגישת שירות עם מנהל התוכנית הפנסיונית אחת ל-12 עד 18 חודשים, בה ייבחנו נתוני התוכנית הפנסיונית באותו מועד וייבדק הצורך בביצוע שינויים, תבטיח את התאמת התוכנית לצרכים העדכניים של התא המשפחתי ואת צבירת החיסכון המירבית, בהתחשב בצרכים אלה.