פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ביטוח סיעודי פרטי

חוזה ביטוח (פוליסה) על פיו חברת הביטוח מתחייבת, כנגד תשלום פרמית ביטוח על ידי המבוטח, לשלם למבוטח, אם יוגדר כחולה סיעודי על פי תנאי הפוליסה, סכום חודשי מוסכם לתקופה מוגדרת מראש (פיצוי) או השתתפות במימון הוצאות סיעודיות בבית או במוסדלתקופה מוגדרת מראש (שיפוי).