פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

חיתום

חיתום

מונח המגדיר את הליך הבדיקה וקבלת ההחלטות של המבטח בנוגע לחוזה הביטוח ולתנאיו.

החיתום כולל את הערכת הסיכונים של המבטח וקביעת דרישות ו/או מגבלות כיסוי בהתאם להערכה זו.

נציג המבטח העוסק בנושאים אלה נקרא "חתם".