פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ביטוח

ביטוח

הסכם חוזי בין מבטח למבוטח במסגרתו מסכים המבטח לשלם למבוטח פיצוי במקרה שלנושא הביטוח נגרם נזק המכוסה על פי תנאי הפוליסה, כנגד תשלום כספי ( פרמית ביטוח) שמשלם המבוטח.